Licensarbetarmöte 2010-01-18

February 8th, 2010

Närvarande: Karin Perols, Linda Lindström, Darlene Adam, Lisa Lovén, Lilian Larsson, Charlotte Hillergård, Mats Niklasson, Niklas Willén, Camilla Smith, Inger Petersson (antecknade)

 1. Förra mötets minnesanteckningar

Webinaret “The Good, The Bad, The Ugly” – Charlotte kollar upp vad som hänt med denna punkt.

Avtal (här ingår punkt 2 på dagordningen Avtal som inte är klara):

KTHB:

 • Avtalen för IEEE, ACM och Reaxys är klara eller nästan klara, men ej signerade. AIP-avtalet är klart och signerat! Det har administrerats av KTHB under endast ett halvår och ska nu tas över av KB. Tidigare sköttes det av LUB. Jag har inte lagt ut information om avtalet på KTHBs webb men kommer att göra det eftersom medlemmarna efterfrågat det.
 • Byggtermbanken ska förnyas 1 mars. BIBSAM ska enligt planerna ta över avtalet från och med nu. KTHB har inte påbörjat arbetet med förnyelsen.
 • SciFinder ska också förnyas 1 mars. Vi har ett dåligt förhandlingsläge gentemot CAS och det har hänt att de brutit mot tidigare överenskommelser, men så länge ingen hoppar av avtalet eller minskar ner sitt urval av tjänster så får vi de måttliga eller normala prisökningar vi kommit överens om. Vi hoppas att avtalet ska vara klart inom 2-4 veckor.

KIB:

 • Cell Press är nästan klart.
 • Wiley-Blackwell – arbetet pågår, åtkomsten fungerar dock.
 • BMJ – klart men ska omförhandlas direkt pga ett ettårigt avtal.
 • IOS Press – ska fråga medlemmarna om intresse finns.

KB:

 • SpringerLINK – erbjudande på gång, även för backfiles. Springer erbjuder flera Springer produkter, men frågan är hur stort avtal man ska ha.
 • EEBO är under förhandling, men Proquest har föreslagit en prismodell som är svårarbetad.

Linnéuniversitetet – det har varit problem med access till ScienceDirect.

 1. Prismodeller: formelhantering i Excel

Niklas visar olika funktioner i Excel. Han skickar ut exempel till oss så att vi kan testa själva. Vid vårt nästa möte ska en punkt på dagordningen vara: Prismodellerna är de rättvisa, hur ska vi tänka där?

 1. Rapport från styrgruppsmötet den 18 november 2009

Punkten ströks eftersom Anna Lundén som skulle ha redogjort för ärendet inte var närvarande.

 1. Förlagssamarbete

Detta gäller t ex Elsevier, Wiley/Blackwell, Springer, Oxford. De som förhandlar för BIBSAM-konsortiet ska börja samordna sina möten med leverantörerna och jobba tillsammans med avtalen. Det kan finnas många universitet/högskolor som har egna avtal som kan tas in. I framtiden kan man tänka sig att KB eventuellt kan arbeta även med “enklare” avtal.

Charlotte ska bjuda in till möten med Springer och Elsevier samt med de av licenshandläggarna som också har avtal med samma förlag, som ett led i det utökade samarbetet.

 1. Delad kalender för konferenser/möten/utbildningar

Det finns en gemensam kalender där man ser vilka konferenser etc som finns. KIB och KB har lösenord för denna kalender. Lisa kollar upp och skickar länk och lösen till GUB, KTH och SUB. Tanken är att alla ska kunna lägga in konferenser.

 1. Konsortiedagen 2009 – utvärdering

Niklas redogjorde i korthet för utvärderingen.  (Den ligger på Google Docs, men alla har inte fått lösenord dit och har därför inte kunnat ta del av den.) Svarsfrekvensen på enkäten var 78%. Överlag var alla mycket positiva och gav ett högt betyg till programmet. Fritextkommentarerna angav t ex att det var bra att gruppdiskussionerna var borttagna, medan någon annan saknade gruppdiskussionerna. Paneldebatten tyckte någon vara dålig, till och med mycket dålig (detta motsägs dock av reaktionerna på konsortiedagen där många av deltagarna sa att de tyckte att just denna punkt var mycket bra). Man tyckte att det var bra att licensinformationen var kort, och att det var bra att en representant för styrgruppen var där och presenterade gruppens arbete. Det fanns ingen punkt där alla tyckte att det var dåligt.

 1. Konsortiedagen 2010 – planering

Ska leverantörer vara med? Ska de få ställa ut? Är det bättre att ha separata leverantörsdagar? Konsortiedag dag 1, och leverantörsdag dag 2. Detta senare kan dock innebära mycket extra jobb. Ett förslag var att vi skulle kunna ta in en arrangör som sköter det hela som vi kan betala för medel som vi får in från de deltagande leverantörerna.

Vad vill vi med konsortiedagen? Ska vi fråga medlemmarna vad de vill ha? Ska vi informera medlemmarna om vårt arbete i konsortiet, samt även begära in input från biblioteken? Skulle detta senare kunna vara ett tema? Vad är det vi missar? Vad vill biblioteken ha?

KB och KIB ska ha ett möte den 19 mars, då kommer de att skapa en arbetsgrupp för konsortiedagen 2010.

 1. Licensavtalskursen

Charlotte informerade om en utbildningsplan där vi i licensarbetargruppen kan komma med förslag på innehåll. Hon återkommer i detta ärende.

Camilla har gått en licens- och förhandlingskurs för UKSG i London i december. Hon kommer att visa oss material från kursen vid nästa möte. Hon informerade om att kurser arrangeras av UKSG, UkeiG och Aslib.

Förslag till punkt på nästa styrgruppsmöte: Behov av licensutbildning.

 1. Övriga frågor

a) Darlene tog upp frågan om BIBSAM ska sluta konsortieavtal med OA-förlag, så att forskare slipper betala författaravgifter. Fråga till Styrgruppen: Vad tycker ni om detta? Vetenskapsrådets krav att forskarna ska publicera sitt material fritt tillgängligt för alla från och med 2010, hur ställer man sig till detta på lärosätena?

b) Avtal som KIB kanske ska göra:

 • AMA, som ger ut JAMA
 • ASM American Society for Microbiology
 • CINAHL

c) Charlotte tar upp ämnet humaniora, som är ett stort problem i konsortiet. I Stockholm finns ett samarbete för humaniora, HISS. Varför är inte detta en BIBSAM-fråga? Humaniora har hamnat på undantag och vi skickar frågan vidare till Styrgruppen. Det bör finnas även en ämnesgrupp inom humaniora i den nya centraliserade modellen.

d) En diskussion uppstod om vad som händer när KB och KIB tar över avtalen. KTH t ex har specialavtal som inte kan tas över på grund av BIBSAMs principer. SUB, KTH och GUB lever just nu i ett slags vacuum, eftersom man ännu inte fått någon detaljerad information om överlämnandet.

e) Niklas informerade om statistikinsamlingen till SCB. Vi kan kontakta Niklas om vi inte själva hinner ta fram statistiken.

 1. Nästa möte

((Nästa möte blir på KB den 20 april.))

Anna Lundén föreslår i ett mejl till licenshandläggarna 2010-01-20 en ny dag för mötet eftersom det vore bättre att nästa möte läggs efter styrgruppsmötet som äger rum 28/4. Hon föreslår i första hand torsdagen den 6:e maj kl. 10-15:30 på KB eller alternativt den 7:e maj kl. 10-15:30.

AVTALSPART/LICENTAGARE

December 16th, 2009

Hej, nedan följer ett bra exempel på hur avtalspart/licenstagare bör formuleras enligt KB:s chefsjurist. Hälsningar Anna

Oxford University Press

This License Agreement (this ”Agreement”) is entered by and between Oxford University Press, Great Claredon Street, Oxford, OX2 6DP, Great Britain (“Licensor”) and the respective Institutions [the BIBSAM consortium] set forth in Appendix C hereto (hereinafter referred to as “Licensee”) and duly represented by the National Library of Sweden [Sw. Kungl. biblioteket], Box 5039, SE-102 41 Stockholm, Sweden

 

 

/…/

 

 

Signed by                                                                       Signed by

 

 

 

…………………………….                                          …………………………….

XXX, Head of Library Sales                                         Gunnar Sahlin, National Librarian

 

For and behalf of the Licensor                                      For and behalf of the Licensee

 

Oxford University Press                                                The National Library of Sweden

Klausuler i avtaltexter

November 11th, 2009

Hej

Under kursen som vi hade den 4 november kom frågan upp om vi hade några bra exempel på standardformuleringar för klausuler, rörande gällande rätt och sekretesslagen.

Jag har ett exempel från avtalet med Emerald, om gällande rätt.

25. This License shall be governed by and construed in accordance with law of Sweden and the parties irrevocably agree that any dispute arising out of or in connection with this License will be within the counts of Sweden

I avtalet med Scopus finns en klausul om rör Confidentiality Provisions, där finns en passus som just nämner sekretesslagen.

(6.3) Any and all subscriber that is a Swedish government agency must act in accordance with the Swedish Secrecy Act.

Thus if any conflict should arise between the Swedish  Secrecy Act and Section 6.1 and Section 6.2 of this Agreement, the Swedish Secrecy Act shall prevail.

Detta är två exempel på hur det kan se ut. Jag tror att det finns fler bra exempel, skicka gärna in dessa .

Hälsningar från Charlotte

IP-nummer och kontaktuppgifter

November 10th, 2009

Här är en uppdaterad lista över kontaktuppgifter och IP-nummer för våra medlemmar:

IP och kontakter BIBSAM (skapad 2009-11-10)

Hälsningar

Niklas

Länkar till alla databaser på kb.se

September 29th, 2009

Som ni säkert minns pratade vi på mötet om att länkar till alla databaser upphandlade av BIBSAM bör samlas på KB:s webb, för att det ska bli enklare för våra medlemmar att hitta rätt. Vi behöver göra två olika länksamlingar, en intern och en extern. Den externa listan, som alla kan se på webben, har länkar till den allmänna informationen om avtalen på respektive ansvarigt biblioteks webb samt (om tillämpligt) en direktlänk till databasen. Den interna listan, som bara syns bakom lösenord, är tänkt att innehålla länkar till nya erbjudanden och är tänkt att ligga som en egen lista på sidan “Erbjudanden 2010”.

Den externa listan var hyfsat enkel att sätta ihop baserade på den information som fanns på tillgänglig på repektive webbplats. Den är inte publicerad ännu, men ni har möjlighet att förhandsgranska den här. Jag behöver dock direktlänkar till de databaser som administreras av SUB, innan sidan är klar. Om det är någon som ser något som behöver ändras får ni gärna kommentera direkt i bloggen, eller skicka e-post om ni vill.

Den interna listan över nya erbjudanden kan jag sätta upp löpande om ni skickar mig den information jag behöver, dvs. en direktlänk till avtalserbjudandet på er webbplats samt uppgifter om sista svarsdatum. Här ser ni ett exempel:

Encylopaedia Britannica Online 2010-2012
Sista svarsdatum: 2009-11-13

Jag vill ha information så snabbt det går förstås, men deadline är en vecka innan Konsortiedagen alltså fredag den 9 oktober.

/Niklas

FTE 2008

September 21st, 2009

På begäran, här kommer FTE-sammanställning för 2008 som Christine Lindmark varit så snäll att sätta ihop åt oss. Jag har bett henne igen om att undersöka hur uppdateringar sköts i Högskoleverkets NU-databas, där informationen hämtas.

Helårsstuderande 2008

Forskande och undervisande personal 2008 (här finns även personaluppgifter för specialbibliotek)

Jag nämnde också att jag har gjort ett större uttag ur NU-databasen på olika sorteringsnivåer, som jag satt ihop till en excel-fil som använts för att snabbt kunna få ut FTE för olika ämnen. Jag bifogar även den filen, men datamängden är stor och svår att hantera om man inte är van att arbeta med pivottabeller. Har i några frågor får ni gärna höra av er.

Forskare och studenter 1997-2008 – alla ämnen (stor mängd data, sammanfattat med pivottabeller)

Högskoleverkets statistik 2008

September 7th, 2009

Högskoleverkets statistik över FTE 2008 verkar släpa efter. Enligt Jan Rehnman i Kalmar så flyttade deras teknikinstitution till Blekinge tekniska högskola under 2007  och de har knappt en enda FTE kvar inom teknik. Det syns inte hos hsv.se ännu, där har Kalmar ca 800 FTE inom teknik 2008.

Kan vara bra att känna till. /Lilian

Kalmar Växjö

September 4th, 2009

Hej, jag tänkte redan nästa vecka gå ut med ett nytt erbjudande för IEEE-avtalet eftersom det nuvarande går ut sista november. Växjö är med i avtalet men inte Kalmar. Kan jag ta Växjös FTE från 2008 och köra på som vanligt, När skulle de slås ihop? /Lilian

Program Konsortiedagen, v. 4

August 27th, 2009

Preliminärt program v.4

Konsortiedagen 2009-10-15, preliminärt program v.4

 

Moderator: Frida Jacobson, KB

 

09.30-10.00 Registrering och kaffe

 

10.00-10.10 Maria Hedenström, chef Libris och databaslicenser öppnar dagen.

 

10.10-10.40  Styrgruppen för nationella licenser för e-resurser. Ordförande Lena Nordholm (Högskolan i Borås).

 

10.40-11.40 A Comparative study of e-Journal Archiving Solutions. Terry Morrow (Tee Em Consulting, UK).

 

11.40-12.00 Samsökningens och webbdesignens betydelse för användningen av e-resurserna. Mats Almkvist, Umeå UB.

 

12.00-13.00 Lunchtallrik utanför Nordenskiöldsalen, Geohuset 

 

13.00-14.00 En hållbar utveckling för förvärv av e-resurser – är det möjligt? Moderator: Karin Grönvall (Södertörns högskola). Paneldeltagare: Marie Louise Fendin (Handelshögskolan), Rebecka Gustafsson (Göteborgs UB), Karin Ericson Lagerås (Malmö högskola), Morgan Palmqvist (Mittuniversitetet).

 

14.00-15.00 Licensavtalen inför höstens avtalsförnyelser. Licenshandläggare på KB och f.d. ansvarsbiblioteken.

 

15.00-15.30 Kaffe

 

15.30-16.15 HUR FUNKAR DET? – förhandling med kommersiella leverantörer. Anna Lundén, samordnare BIBSAM-konsortiet.

 

16.15-16.45 Aktuellt med Anna och Anders. Anna Lundén, samordnare BIBSAM-konsortiet och Anders Söderbäck, LIBRIS,

 

16.45-17.00 Avslutning

 

17.00 – Buffé och mingel på Fakultetsklubben, Stockholms universitet.

 

Hälsning

August 13th, 2009

Hej alla licensmedarbetare! Tänkte bara testa detta nya forum och säga hej :-)  Hoppas alla har haft en skön sommarsemester. Mina 8 månader som föräldraledig har varit toppenmysiga, men nu känns det jätteroligt att vara tillbaka på jobbet. Ser fram emot att träffa er alla i Göteborg i sept.

Hälsningar Anna