Archive for the ‘konsortiedagen’ Category

Programpunkten om kommersiella förlag och förhandling klar

Tuesday, June 2nd, 2009

Hej !

Anna Lundén har bekräftat att hon prata på Konsortiedagen.  Jag satte arbetsnamnet på punkten till: “Hur tänker de kommersiella förlagen – och vad ska vi som förhandlar tänka på? /Frida J

Förra årets Konsortiedagsprogram

Monday, June 1st, 2009

Här kommer länk till förra årets program och anmälningsförfande som SUB stod för:

Konsortiedagen 2008

Vi skulle ganska lätt kunna fylla på i programmet utifrån det och se hur långt vi kommer innan vi går på semestrar.

/Camilla

Minnesanteckningar Konsortiedagsplanering 2009-05-28

Friday, May 29th, 2009

 

Närvarande: Frida Fick, Frida Jacobson, Camilla Smith

Förhinder: Lilian Larsson, Inger Petersson

Dagsprogram

 

Klara punkter:

 

 • Maria Hedenström, chef Libris och databasliceser öppnar dagen
 • Styrgruppens ordförande presenterar styrgruppens verksamhet och beslut om centr./dec licensverksamhet
 • Samsökningen och webbdesignens betydelse för användningen av e-resurserna. (Umeå)
 • Kort visning av KB:s nya webbsidor (om de är på plats…) 
 • Avtalsinformation. Hålls kortare än tidigare år. Påminn om anmälningsförfarandet. Bara omförhandlade avtal, ”highlights”, förändringar, förbättringar, ”konstigheter”. (Jag uppfattade det som att vi har släppt idén med stationer där vi berättar nyheter om våra respektive avtal, och kör det kort och koncist i storgrupp.)  

 

 

Beslutade punkter att arbeta vidare med:

 

 

 • Finansiella krisen – paneldiskussion – hur gör ni på ert bibliotek? Idéutbyte och diskussion mellan företrädare för små, stora och specialbibliotek. Koppla till collection management?
  Deltagare:
  Marie Louise Fendin, Handelshögskolan – klar
  Ann-Marie Jonsson, GUB, Inger frågar
  Jan Nilsson, Malmö högskola, Frida J frågar
  Jan Rehnman, Kalmar? Är Kalmar fortfarande aktuellt med tanke på att blir nu blir Linnéuniversitetet? Om det är aktuellt kan jag kontakta Jan, men jag är tveksam till att Kalmar är så intressant nu.
  Jag uppfattade att vi släppte Lund, eftersom de antagligen skulle skicka Lars B. Stämmer det? Eller skulle Frida F ändå kolla sin medicinska kontakt?
  Representant för specialbibliotek? Ulrika Domelöf, Naturvårdsverket. Jag uppfattar att vi släppte även det förslaget.
  [Frida J har ett nytt förslag – Katarina Standár på UUB.]
  Ska någon från styrgruppen vara moderator? Frida F frågar Christer Björklund.

  Vi håller alla koll på vad som sägs i frågan på NORDLIC-mötet.

 • Hur tänker/arbetar de kommersiella förlagen – och vad ska vi som förhandlar tänka på? Frida J kontaktar Anna Lundén.
  Informera samtidigt om de kommande kurserna i licenskunskap, förhandlingsteknik…

 

 • Uppföljningspunkt: Access på campus, SFX i Libris, och ERM. Jag uppfattade att vi avfärdade att göra något större av ERM-punkten, för att inte få en upprepning av förra årets program.

 

 • Eller Librisinfopunkt som Libris fritt förfogar över – SFX i Libris, översyn Samsök, ERM, Libris som lokal opac mm.  

 

 

Idéer att konkretisera mera:

 

Bibiometri: Något om bibliometri – kopplat till ISI-data, som vi fick med av WOS-avtalet. Inger har föreslagit Håkan Carlsson GUB. Camilla har föreslagit Per Ahgren på SUB.
Om jag tolkar denna länk rätt så kommer det inte ske just nu, det att anslag ska tilldelas lärosäten efter hur mycket som citeras och publiceras:
http://www.vr.se/huvudmeny/pressochnyheter/nyhetsarkiv/nyheter2009/fortidigtfordelaforskningsmedeleftercitering.5.72e6b52e1211cd0bba8800010164.html

Är det läge att släppa denna punkt?

 

Breakout sessions med praktiska exempel?

 

 • Ha Umeås punkt som break out session? Eller kommer intresset vara så stort så att vi ska ha det i stora salen. (Jag, Frida J, tror det.)

 

 • Eller trots allt  ERM:et här, och be dem som kämpat med ERM ansvara för punkten?

 

 • Finns ytterligare förslag till break out sessions? Något mer kopplat till tillgängliggörandet av e-resurserna?

 

Vi bör snart komma fram till om ska ha break out session och vi behöver de preliminärbokade grupprummen eller ej.

 

Aktualitetspunkt

Vad är på gång, ev. också i Norden,

Ska man lägga info från Libris här?

 

Trender

Vad är nytt, vad är hett?

 

Annat

Jämförande perspektivet som fanns på Karin G:s och Wilhelms W:s uppskattades, dialogen. Går det att överföra på någn

 

Prata med din personliga handläggare på minglet, på fikarasterna???

 

Kvällsaktivitet

Camilla föreslog att vi förlägger mingel och lättare buffé på Fakultetsklubben på Stockholms universitet. Camilla undersöker om det är ledigt 15 okt och om det går att betala på faktura, dvs. förtäring och mat kommer inte att ske till självkostnadspris, utan regleras i anmälningsavgiften.

Vi bjuder in statistikdagens internationella föreläsare till minglet.  

 

Praktiska saker

SUB ordnar lokal, teknik, mat och dryck under dagen, samt kvällsminglet.

 

KB ansvarar för anmälningar, betalning, uppkopiering av program och deltagarlistor, samt namnskyltar.

 

Frida J försöker samordna konsortiedagsanmälan med anmälan för statistikdagen. Idealt vore om folk kunde anmäla sig på samma webbsida och välja om de vill gå på bara statistikdagen eller bara konsortiedagen eller båda. De som vill gå på minglet och buffén på torsdagskvällen bör kunna anmäla det separat.

 

Frida J har pratat med Christine Lindmark som ansvarar för statistikdagen. De hade tänkt gå ut med anmälningsformulär redan den 8 juni, men är ev. beredda på att vänta till efter sommaren och samköra anmälningen med Konsortiedagen. Christine är ledig, idag fredag, så diskussionen fortsätter i nästa vecka.

 

[Frida J:s tanke i efterhand – anmälan till Konsortiedagen har tidigare på KB legat bakom lösenordskyddade sidor eftersom den riktar sig till en begränsad målgrupp – hur gjorde SUB förra året?]

 

Enligt Camilla bör 800 kr tas ut per person. [Ska hela summan vidarefaktureras till SUB? Jag tror att KB måste ta ut en adminavgift för att KB sköter delar av administrationen. SUB sköter mindre med detta upplägg.] Anmälningsavgiften kanske behöver justeras om kostnaden för mingel och buffé ska ingå i anmälningsavgiften? Eller kunde vi lägga det som en separat avgift eftersom det är en separat anmälan till minglet? Måste priset justeras om den internationella föreläsaren tackar ja?

Övrigt

Frida J kollar upp om det fortfarande finns 25 000 kr i budget till Konsortiedagen. Delar av de medlen skulle kunna användas till en ev. internationell talare.

Nästa möte

Frida kallar till nästa möte. Det bör äga rum innan semestrarna eftersom det är flera bitar som måste falla på plats innan vi har ett preliminärt program klart.

Minnesanteckningar Konsortiedagsplanering 6/4-2009

Tuesday, April 28th, 2009

Närvarande: Lilian (KTHB), Frida J (KB), Frida F (KIB)

1.       Datum: vi håller fast vid det datum för Konsortiedagen (15 oktober 2009) som vi gått ut med på Upphandlingslistan, trots att vi fått reaktioner att det krockar med två andra biblioteksevenemang (ett i Borås och ett i London). Anledningen till att vi inte vill ändra datum är att vi ville lägga konsortiedagen i anslutning till Statistikdagen (som arrangeras av KB:s expertgrupp för statistik), och de har bestämt datum till den 16 okt 2009, och redan bjudit in internationella talare, varför det blir svårt att flytta datumet. (Frida J meddelar Eva N på Blekinge tekniska högskola, som var den som föreslog ändring av datum.)

2.       Förslag till dagprogram:

·         Uppsamlingsheat för pågående el. avslutade projekt/rapporter som vi tog upp på förra konsortiedagen. Tanken är att hålla varje rapportpunkt kort, inte berätta hela historiken, utan mer fokusera på ”hur har det gått?”.

a)      Projektet utvidgad access på campus

b)      E-resurser i LIBRIS

c)       ERM-implementering (ev. kan detta ges mer utrymme i en egen punkt, beroende vad som har hänt i frågan tills oktober)

·         Ngt intressant pågående projekt runt om i bibliotekssverige? (alla undersöker)

a)      Efter vårt möte fick Frida J ett förslag på programpunkt från Mats Almkvist på Umeå UB: ”Samsökningens och webbdesignens betydelse för användningen av e-resurserna”, ca 15-20 min, så det är spikat!

·         Vad händer i Norden? Vi kollar på Nordlic-mötet om de har ngt som skulle kunna vara intressant att höra om. (alla)

·         SFX-Metalib-Libris: vi diskuterade om et finns något intressant att ta upp härifrån, men konstaterade samtidigt att det kanske är mer intressant på de egna SFX-och Metalibdagarna. (Frida J kollar med Ilona och Marja)

·         Processarbete i samband med e-resurser?  Detta var en av de mest uppskattade punkterna på förra konsortiedagen (hölls av Karin G och Wilhelm). Kanske lite upprepning att ta upp samma ämne igen, även om ngn annan håller i det? (alla undersöker)

·         Portico/LOCKS/CLOCKS etc. arkivlösningar (Camilla undersöker). Tydligen hade ngn från Portico under UKSG visat intresse för att komma och prata i Sverige om detta 

·         Project Transfer – riktlinjer för tidskrifter som byter förlag (Frida F undersöker)

·         Föreläsning – att förhandla e-resurser, förhandlingsteknik: utbildningsarbetsgruppen (Charlotte, Camilla och Frida F) håller på att sätta ihop en kurs, avvakta deras förslag. Förmodligen kommer kursen i första hand att bli intern för licenshandläggarna, och inte på konsortiedagen. (avvakta licensutbildningsarbetsgruppen)

·         Den finansiella krisen och dess påverkan på biblioteken. Nationell samverkan har planer på att gå ut med en undersökning till BIBSAM-biblioteken, isåfall kan man ta upp resultat och diskussion kring detta (Frida J går ut i sin grupp och kollar upp).

a)      Ev. skulle man även kunna ha ett förlagsperspektiv på detta, bjuda hit ngt förlag att för att se hur de planerar att hantera situationen)

b)      Internationell vinkling? Hur hanterar man detta i Norden/Europa/USA? (kolla med NordLic på mötet i början i juni)

·         (TRENDER, t.ex. prismodeller baserade på användning (t.ex. ACS) – vi bestämde att släppa detta ämne i nuläget, eftersom vi inte har jobbat aktivt med det, men kanske är det något att spara till 2010 år konsortiedag?)

·         (Sammanslagning av Växjö och Kalmar – bestämde att stryka även denna punkt, eftersom det förmodligen är mer av en intern angelägenhet hur vi kommer att sköta hopslagningen utifrån FTE och priser etc.)  

·         Kort visning av KB:s nya webbsidor (Niklas)

·         Avtalsinformation: vi bestämde inget om formen för hur vi ska göra detta, men enades om att det måste finnas med, eftersom det är viktigt att veta för konsortiemedlemmarna. Bra om man vid presentationerna kan rikta in sig på: Vad är problematiskt? Vilka förbättringar har genomförts? Mer dramatik etc. Man behöver inte berätta om löpande avtal, utan enbart omförhandlingar.

·         Frågan om centralisering/decentralisering av konsortieverksamheten. Bra om styrgruppen för licensverksamheten kan prata om detta + presentera sig själva (bra att överhuvudtaget bjuda in styrgruppen till konsortiedagen så de får se vad som händer i verksamheten). (Frida J kollar detta)   

3.       Lokaler. Vi fortsätter att tänka på om vi skulle behöva grupprum eller alla moment skall vara i aula.

4.       Kvällsaktiviteter. Hann inte med denna punkt. Alla funderar på lämpliga lokaler/restauranger för kvällsmingel  

 

Vi kom fram till att vi skulle diskutera programmet vidare i samband med nästa licenshandläggarträff på KIB den 28 maj. 

Nedan kommer ytterligare några förslag till Konsortiedagsprogrammet från ett internt möte vid Nationell samordning:

 

 • Finns det någon forskare i Sverige som håller på med någon näraliggande till vårt område som vi skulle kunna bjuda in? Copyright, bibliometri?
 •  ISI-datat som förhandlades fram till Web of Knowledge-avtalet – hur kopplar biblioteken det till sina publiceringsdatabaser, hur jobbar de med det, vad får de ut, relation till swepub? Här kanske vi kan få någon från fältet att prata?
 •  Vi famlade lite kring huruvida vi ska göra en enkät om ekonomiska läget eller inte. Men utifrån den diskussionen tyckte någon att vi kunde ha en paneldebatt med bibliotekschefer om hur de jobbar med det ekonomiska läget på biblioteken… Det krävs såklart bra debattledare och bra panelmedlemmar. Vi kom faktiskt inte fram till något beslut på morgonens möte om hur vi skulle göra med minienkäten. Återkommer…
 •  Sen en egopunkt… Vi brukar (i samband med info om avtalen eller i inledningen, tror jag) göra en kort rapport över året som gått. Nu i vår har vi lagt en del tid på processkartläggningen och ev. kan det vara intressant för biblioteken att höra några ord om detta. Vi minns Karins G:s och Wilhelms processkartor från förra året, och jag är mycket frestad att smäcka upp vår MEGASTORA processkarta som fondvägg…
 • Gunilla eller Maria borde hälsa välkommen/öppna dagen à jag har kontaktat dem, och någon av dem kommer.
 •  Vad gäller samsök/SFX tar Anders frågan vidare till Marja och Ilona. Tänkbara saker att rapportera om skulle kunna vara översynen av Samsök och KBART-rapport (Knowledge Bases and Related Tools). Några andra librisprojekt att ta upp på Konsortiedagen kom vi inte på.

Ingers kommentarer till minnesanteckningar konsortiedagsplanering

Monday, April 27th, 2009

ERM kan säkert behöva en egen punkt. Förra året var vi precis i början av implementeringen. I oktober är det intressant att få veta hur det gått. Håller med om att övriga 2 punkter bör hållas mycket kort. Tycker att vi i möjligaste mån ska undvika att upprepa punkterna från 2008 års konsortiedag.. Detta gäller även processarbete och e-resurser, även om det var intressant.

Portico/LOCKS/CLOCKS mycket bra att ha med.

Finansiella krisen – här tycker jag att förlagens hantering av och inställning till krisen vore mycket intressant att ta del av. Om det finns någon förlagsrepresentant som vill delge oss förlagens perspektiv på detta vore det mycket bra. Proquest t ex? Då det gäller hur biblioteken jobbar; här på GUB t ex är vi på väg att tillsätta en arbetsgrupp som ska ha till uppgift att utreda hur vi ska möta finanskrisen och förväntade nedskärningar när det gäller förvärvet av periodika, databaser och e-böcker. Visst vore det intressant med en paneldiskussion med representanter från olika bibliotek.

Avtalsinfo: GUB har i dagsläget inga nya avtal inför 2010, endast de innevarande avtalen som löper på.

Frågan om centralisering/decentralisering av konsortieverksamheten. Jag menar att det inte bara är ”bra om” styrgruppen för licensverksamheten pratar om detta, det är nödvändigt att de kommer och presenterar sig och informerar om hur de har tänkt sig framtiden för konsortieverksamheten. Detta är väl ändå en så avgörande fråga att den bör ges stort utrymme på dagen, eller???

Bibliometri – GUB:s Håkan Carlsson arbetar med bibliometri och för detta även ISI. Se här lite av vad han gör: http://www.ub.gu.se/info/bibliometri/kompetensutveckling/ Om ni tycker det vore intressant, kan jag höra om han vill komma.

Övrigt: detta med annan autentisering än via IP, t ex Shibboleth, vore det intressant att ha med någon information om detta? eller det kanske ni har haft vid någon tidigare konsortiedag? Jag har ju bara varit med en gång tidigare, nämligen 2008.

/Inger