Archive for the ‘Minnesanteckningar’ Category

Minnesanteckningar Konsortiedagsplanering 2009-05-28

Friday, May 29th, 2009

 

Närvarande: Frida Fick, Frida Jacobson, Camilla Smith

Förhinder: Lilian Larsson, Inger Petersson

Dagsprogram

 

Klara punkter:

 

 • Maria Hedenström, chef Libris och databasliceser öppnar dagen
 • Styrgruppens ordförande presenterar styrgruppens verksamhet och beslut om centr./dec licensverksamhet
 • Samsökningen och webbdesignens betydelse för användningen av e-resurserna. (Umeå)
 • Kort visning av KB:s nya webbsidor (om de är på plats…) 
 • Avtalsinformation. Hålls kortare än tidigare år. Påminn om anmälningsförfarandet. Bara omförhandlade avtal, ”highlights”, förändringar, förbättringar, ”konstigheter”. (Jag uppfattade det som att vi har släppt idén med stationer där vi berättar nyheter om våra respektive avtal, och kör det kort och koncist i storgrupp.)  

 

 

Beslutade punkter att arbeta vidare med:

 

 

 • Finansiella krisen – paneldiskussion – hur gör ni på ert bibliotek? Idéutbyte och diskussion mellan företrädare för små, stora och specialbibliotek. Koppla till collection management?
  Deltagare:
  Marie Louise Fendin, Handelshögskolan – klar
  Ann-Marie Jonsson, GUB, Inger frågar
  Jan Nilsson, Malmö högskola, Frida J frågar
  Jan Rehnman, Kalmar? Är Kalmar fortfarande aktuellt med tanke på att blir nu blir Linnéuniversitetet? Om det är aktuellt kan jag kontakta Jan, men jag är tveksam till att Kalmar är så intressant nu.
  Jag uppfattade att vi släppte Lund, eftersom de antagligen skulle skicka Lars B. Stämmer det? Eller skulle Frida F ändå kolla sin medicinska kontakt?
  Representant för specialbibliotek? Ulrika Domelöf, Naturvårdsverket. Jag uppfattar att vi släppte även det förslaget.
  [Frida J har ett nytt förslag – Katarina Standár på UUB.]
  Ska någon från styrgruppen vara moderator? Frida F frågar Christer Björklund.

  Vi håller alla koll på vad som sägs i frågan på NORDLIC-mötet.

 • Hur tänker/arbetar de kommersiella förlagen – och vad ska vi som förhandlar tänka på? Frida J kontaktar Anna Lundén.
  Informera samtidigt om de kommande kurserna i licenskunskap, förhandlingsteknik…

 

 • Uppföljningspunkt: Access på campus, SFX i Libris, och ERM. Jag uppfattade att vi avfärdade att göra något större av ERM-punkten, för att inte få en upprepning av förra årets program.

 

 • Eller Librisinfopunkt som Libris fritt förfogar över – SFX i Libris, översyn Samsök, ERM, Libris som lokal opac mm.  

 

 

Idéer att konkretisera mera:

 

Bibiometri: Något om bibliometri – kopplat till ISI-data, som vi fick med av WOS-avtalet. Inger har föreslagit Håkan Carlsson GUB. Camilla har föreslagit Per Ahgren på SUB.
Om jag tolkar denna länk rätt så kommer det inte ske just nu, det att anslag ska tilldelas lärosäten efter hur mycket som citeras och publiceras:
http://www.vr.se/huvudmeny/pressochnyheter/nyhetsarkiv/nyheter2009/fortidigtfordelaforskningsmedeleftercitering.5.72e6b52e1211cd0bba8800010164.html

Är det läge att släppa denna punkt?

 

Breakout sessions med praktiska exempel?

 

 • Ha Umeås punkt som break out session? Eller kommer intresset vara så stort så att vi ska ha det i stora salen. (Jag, Frida J, tror det.)

 

 • Eller trots allt  ERM:et här, och be dem som kämpat med ERM ansvara för punkten?

 

 • Finns ytterligare förslag till break out sessions? Något mer kopplat till tillgängliggörandet av e-resurserna?

 

Vi bör snart komma fram till om ska ha break out session och vi behöver de preliminärbokade grupprummen eller ej.

 

Aktualitetspunkt

Vad är på gång, ev. också i Norden,

Ska man lägga info från Libris här?

 

Trender

Vad är nytt, vad är hett?

 

Annat

Jämförande perspektivet som fanns på Karin G:s och Wilhelms W:s uppskattades, dialogen. Går det att överföra på någn

 

Prata med din personliga handläggare på minglet, på fikarasterna???

 

Kvällsaktivitet

Camilla föreslog att vi förlägger mingel och lättare buffé på Fakultetsklubben på Stockholms universitet. Camilla undersöker om det är ledigt 15 okt och om det går att betala på faktura, dvs. förtäring och mat kommer inte att ske till självkostnadspris, utan regleras i anmälningsavgiften.

Vi bjuder in statistikdagens internationella föreläsare till minglet.  

 

Praktiska saker

SUB ordnar lokal, teknik, mat och dryck under dagen, samt kvällsminglet.

 

KB ansvarar för anmälningar, betalning, uppkopiering av program och deltagarlistor, samt namnskyltar.

 

Frida J försöker samordna konsortiedagsanmälan med anmälan för statistikdagen. Idealt vore om folk kunde anmäla sig på samma webbsida och välja om de vill gå på bara statistikdagen eller bara konsortiedagen eller båda. De som vill gå på minglet och buffén på torsdagskvällen bör kunna anmäla det separat.

 

Frida J har pratat med Christine Lindmark som ansvarar för statistikdagen. De hade tänkt gå ut med anmälningsformulär redan den 8 juni, men är ev. beredda på att vänta till efter sommaren och samköra anmälningen med Konsortiedagen. Christine är ledig, idag fredag, så diskussionen fortsätter i nästa vecka.

 

[Frida J:s tanke i efterhand – anmälan till Konsortiedagen har tidigare på KB legat bakom lösenordskyddade sidor eftersom den riktar sig till en begränsad målgrupp – hur gjorde SUB förra året?]

 

Enligt Camilla bör 800 kr tas ut per person. [Ska hela summan vidarefaktureras till SUB? Jag tror att KB måste ta ut en adminavgift för att KB sköter delar av administrationen. SUB sköter mindre med detta upplägg.] Anmälningsavgiften kanske behöver justeras om kostnaden för mingel och buffé ska ingå i anmälningsavgiften? Eller kunde vi lägga det som en separat avgift eftersom det är en separat anmälan till minglet? Måste priset justeras om den internationella föreläsaren tackar ja?

Övrigt

Frida J kollar upp om det fortfarande finns 25 000 kr i budget till Konsortiedagen. Delar av de medlen skulle kunna användas till en ev. internationell talare.

Nästa möte

Frida kallar till nästa möte. Det bör äga rum innan semestrarna eftersom det är flera bitar som måste falla på plats innan vi har ett preliminärt program klart.