Archive for February, 2010

Licensarbetarmöte 2010-01-18

Monday, February 8th, 2010

Närvarande: Karin Perols, Linda Lindström, Darlene Adam, Lisa Lovén, Lilian Larsson, Charlotte Hillergård, Mats Niklasson, Niklas Willén, Camilla Smith, Inger Petersson (antecknade)

 1. Förra mötets minnesanteckningar

Webinaret “The Good, The Bad, The Ugly” – Charlotte kollar upp vad som hänt med denna punkt.

Avtal (här ingår punkt 2 på dagordningen Avtal som inte är klara):

KTHB:

 • Avtalen för IEEE, ACM och Reaxys är klara eller nästan klara, men ej signerade. AIP-avtalet är klart och signerat! Det har administrerats av KTHB under endast ett halvår och ska nu tas över av KB. Tidigare sköttes det av LUB. Jag har inte lagt ut information om avtalet på KTHBs webb men kommer att göra det eftersom medlemmarna efterfrågat det.
 • Byggtermbanken ska förnyas 1 mars. BIBSAM ska enligt planerna ta över avtalet från och med nu. KTHB har inte påbörjat arbetet med förnyelsen.
 • SciFinder ska också förnyas 1 mars. Vi har ett dåligt förhandlingsläge gentemot CAS och det har hänt att de brutit mot tidigare överenskommelser, men så länge ingen hoppar av avtalet eller minskar ner sitt urval av tjänster så får vi de måttliga eller normala prisökningar vi kommit överens om. Vi hoppas att avtalet ska vara klart inom 2-4 veckor.

KIB:

 • Cell Press är nästan klart.
 • Wiley-Blackwell – arbetet pågår, åtkomsten fungerar dock.
 • BMJ – klart men ska omförhandlas direkt pga ett ettårigt avtal.
 • IOS Press – ska fråga medlemmarna om intresse finns.

KB:

 • SpringerLINK – erbjudande på gång, även för backfiles. Springer erbjuder flera Springer produkter, men frågan är hur stort avtal man ska ha.
 • EEBO är under förhandling, men Proquest har föreslagit en prismodell som är svårarbetad.

Linnéuniversitetet – det har varit problem med access till ScienceDirect.

 1. Prismodeller: formelhantering i Excel

Niklas visar olika funktioner i Excel. Han skickar ut exempel till oss så att vi kan testa själva. Vid vårt nästa möte ska en punkt på dagordningen vara: Prismodellerna är de rättvisa, hur ska vi tänka där?

 1. Rapport från styrgruppsmötet den 18 november 2009

Punkten ströks eftersom Anna Lundén som skulle ha redogjort för ärendet inte var närvarande.

 1. Förlagssamarbete

Detta gäller t ex Elsevier, Wiley/Blackwell, Springer, Oxford. De som förhandlar för BIBSAM-konsortiet ska börja samordna sina möten med leverantörerna och jobba tillsammans med avtalen. Det kan finnas många universitet/högskolor som har egna avtal som kan tas in. I framtiden kan man tänka sig att KB eventuellt kan arbeta även med “enklare” avtal.

Charlotte ska bjuda in till möten med Springer och Elsevier samt med de av licenshandläggarna som också har avtal med samma förlag, som ett led i det utökade samarbetet.

 1. Delad kalender för konferenser/möten/utbildningar

Det finns en gemensam kalender där man ser vilka konferenser etc som finns. KIB och KB har lösenord för denna kalender. Lisa kollar upp och skickar länk och lösen till GUB, KTH och SUB. Tanken är att alla ska kunna lägga in konferenser.

 1. Konsortiedagen 2009 – utvärdering

Niklas redogjorde i korthet för utvärderingen.  (Den ligger på Google Docs, men alla har inte fått lösenord dit och har därför inte kunnat ta del av den.) Svarsfrekvensen på enkäten var 78%. Överlag var alla mycket positiva och gav ett högt betyg till programmet. Fritextkommentarerna angav t ex att det var bra att gruppdiskussionerna var borttagna, medan någon annan saknade gruppdiskussionerna. Paneldebatten tyckte någon vara dålig, till och med mycket dålig (detta motsägs dock av reaktionerna på konsortiedagen där många av deltagarna sa att de tyckte att just denna punkt var mycket bra). Man tyckte att det var bra att licensinformationen var kort, och att det var bra att en representant för styrgruppen var där och presenterade gruppens arbete. Det fanns ingen punkt där alla tyckte att det var dåligt.

 1. Konsortiedagen 2010 – planering

Ska leverantörer vara med? Ska de få ställa ut? Är det bättre att ha separata leverantörsdagar? Konsortiedag dag 1, och leverantörsdag dag 2. Detta senare kan dock innebära mycket extra jobb. Ett förslag var att vi skulle kunna ta in en arrangör som sköter det hela som vi kan betala för medel som vi får in från de deltagande leverantörerna.

Vad vill vi med konsortiedagen? Ska vi fråga medlemmarna vad de vill ha? Ska vi informera medlemmarna om vårt arbete i konsortiet, samt även begära in input från biblioteken? Skulle detta senare kunna vara ett tema? Vad är det vi missar? Vad vill biblioteken ha?

KB och KIB ska ha ett möte den 19 mars, då kommer de att skapa en arbetsgrupp för konsortiedagen 2010.

 1. Licensavtalskursen

Charlotte informerade om en utbildningsplan där vi i licensarbetargruppen kan komma med förslag på innehåll. Hon återkommer i detta ärende.

Camilla har gått en licens- och förhandlingskurs för UKSG i London i december. Hon kommer att visa oss material från kursen vid nästa möte. Hon informerade om att kurser arrangeras av UKSG, UkeiG och Aslib.

Förslag till punkt på nästa styrgruppsmöte: Behov av licensutbildning.

 1. Övriga frågor

a) Darlene tog upp frågan om BIBSAM ska sluta konsortieavtal med OA-förlag, så att forskare slipper betala författaravgifter. Fråga till Styrgruppen: Vad tycker ni om detta? Vetenskapsrådets krav att forskarna ska publicera sitt material fritt tillgängligt för alla från och med 2010, hur ställer man sig till detta på lärosätena?

b) Avtal som KIB kanske ska göra:

 • AMA, som ger ut JAMA
 • ASM American Society for Microbiology
 • CINAHL

c) Charlotte tar upp ämnet humaniora, som är ett stort problem i konsortiet. I Stockholm finns ett samarbete för humaniora, HISS. Varför är inte detta en BIBSAM-fråga? Humaniora har hamnat på undantag och vi skickar frågan vidare till Styrgruppen. Det bör finnas även en ämnesgrupp inom humaniora i den nya centraliserade modellen.

d) En diskussion uppstod om vad som händer när KB och KIB tar över avtalen. KTH t ex har specialavtal som inte kan tas över på grund av BIBSAMs principer. SUB, KTH och GUB lever just nu i ett slags vacuum, eftersom man ännu inte fått någon detaljerad information om överlämnandet.

e) Niklas informerade om statistikinsamlingen till SCB. Vi kan kontakta Niklas om vi inte själva hinner ta fram statistiken.

 1. Nästa möte

((Nästa möte blir på KB den 20 april.))

Anna Lundén föreslår i ett mejl till licenshandläggarna 2010-01-20 en ny dag för mötet eftersom det vore bättre att nästa möte läggs efter styrgruppsmötet som äger rum 28/4. Hon föreslår i första hand torsdagen den 6:e maj kl. 10-15:30 på KB eller alternativt den 7:e maj kl. 10-15:30.