Posts Tagged ‘minnesanteckningar’

Licensarbetarmöte 2009-03-05

Thursday, April 9th, 2009

Licensarbetarmöte 2009-03-05
Minnesanteckningar
Tid. 10.15-16.00
Plats: Tekniska högskolan, biblioteket
Närvarande: Karin Perols (KIB), Frida Fick (KIB), Camilla Smith (SUB), Wilhelm Widmark (SUB), Inger Petersson (GUB), Frida Jacobson (KB), Niklas Willén (KB), Anders Söderbäck (KB), Charlotte Hillergård (KB), Anna-Karin Forsberg (KTHB), Camilla Laitamaa (KTHB), Lilian Larsson (KTHB)
Återbud: Darlene Adams (KIB, Ann-Mari Jonsson (GUB)
1. Styrgruppen för nationella licenser för e-resurser Anders Söderbäck informerade från första mötet för styrgruppen för nationella licenser för e-resurser 11/2. Gruppen ska ägna sig åt policyfrågor och ha ytterligare 4 möten i år 30/3, 27/5, 11/9, 18/11. Lena Nordholm (rektor för Högskolan i Borås) valdes till ordförande. Vid nästa möte den 30 mars kommer organisationen av arbetet med de nationella licenserna för e-media ska organiseras att tas upp. Tidigast efter den 27 maj kan vi förvänta oss något beslut från styrgruppen i frågan om centralisering eller nya former för distribuerad licensverksamhet. Minnesanteckningar från styrgruppens möten kommer att göras tillgängliga på KB:s hemsidor. Som samordnare för licensverksamheten för e-resurser på KB är Anders ständigt adjungerad vid Styrgruppens möten. Som licenshandläggare är vi alla välkomna att föreslå frågor som vi önskar att gruppen ska diskutera. Frida J. betonade vikten av att vi licensarbetare lämnar goda underlag till styrgruppen så att de kan fatta bra beslut. En utvärdering av hur våra prismodeller fungerat de senaste 5 åren skulle t ex kunna vara ett bra underlag för styrgruppen.
2. De centrala avtalen i Verde Trots att alla närvarande, utom KTHB, har tillgång till Verde så är det ingen som vill börja lägga in information om de centrala avtalen där innan synkningen mellan Verde och SFX fungerar. När Verde är klar att börja användas är det tänkt att alla licenshandläggare ska kunna lägga in information om sina egna avtal. KTHB kommer i så fall att få låna en instans av KB för detta ändamål. Beslutades att KB utarbetar ett förslag till korrespondens mellan Bibsams avtalstermer och motsvarande termer i Verde, och sedan skickar det på remiss till resten av gruppen. Tillägg 6/3 av Anders S: Appropå punkten om licenshantering i Verde, så hade vi (dvs jag, Marja och Ilona) ett möte med Fujitsu idag. Vi har två ärenden som behöver lösas innan vi kan sätta Verde i produktion, dvs flytta det arbete som görs i SFX idag till Verde. De problem vi har beror, har jag för mig att jag sade igår, inte på
några buggar i Verde, utan handlar om funktionalitet som inte finns. ExLibris skulle titta på hur lång tid det skulle ta att lägga in den funktionalitet vi behöver. Det ena av ärendena, som handlar om att kunna gå igenom och fånga upp lokala avvikelser mellan institutioner på sfxbibsam (dvs skillnader mellan institutioner på de centrala avtalen), kommer att kunna genomföras någon gång under april (”april-ish” var den tidplan Fujistu hört från ExLibris). Det andra ärendet, som handlar om att hitta och administrera de bibliotek som inte har egna Verdeinstanser, kommer inte att kunna lösas som vi vill ha det. ExLibris erbjuder här en alternativ lösning, någon form av rapport som ska kunna genereras ur Verde och fungera som administrativt stöd. Vi kan inte ta ställning till detta innan vi sett hur detta fungerar i praktiken, och har bett om en tydlig förklaring. Vi har också bett om en specificering av när den faktiska synkningen SFX/Verde kommer att kunna genomföras. Eftersom det, om vi ska använda Verde, är nödvändigt för oss att kunna sköta all aktivering i Verde istället för SFX, finns det i och med detta besked en risk att vi faktiskt inte kommer kunna använda Verde. Jag hoppas att ExLibris alternativa lösning är acceptabel, men vi kan inte säga något innan vi sett den. Alltså kommer vi att avvakta även med att diskutera licensinformationen tills vi kunnat ta ställning till den föreslagna lösningen. Nästa vecka har ExLibris systemseminarium i Tel Aviv. Ingen av oss kommer att vara där (vi åker istället till motsvarande seminarium i USA i maj), men jag misstänker att vi pga detta inte kommer få förslaget presenterat för oss förrän vecka 12. Vi hör förstås av oss så fort vi vet något, men just nu får vi lov att vänta med licensinformationen. Synkningen Verde/SFX blir ju av först i april, men vet vi att allting fungerar kan vi ju lägga in licensinformationen innan dess. Vi kan däremot inte lägga in någon innan vi vet att det kommer att fungera.
3. Förslag till punkter för NordLic-mötet 11-12 juni: – Hantering av licenser i ERM-system (t ex Verde som KB planerar att ta i bruk under våren) – Ställer nya tekniska möjligheter nya krav på våra licensavtal? Kan vi kräva mer anpassning till vår teknik av förlagen t ex att de förser oss med SFX Loadfiles, konsortie-targets ? – Finanskrisens påverkan på nordiska bibliotek. – Statistik. Konsortieadministratörernas service till medlemmarna. – Nature Journals. Förhandlingsstrategier inför ett nytt avtal. Nuvarande avtal (2007-2009) kom till genom en gemensam nordisk förhandling. Det är inte ett big deal-avtal, utan medlemmarna väljer själva tilläggstitlar till Nature.
– Sammanslagning av lärosäten. Aktuellt för oss med Växjö-Kalmar. – Wiley-Blackwell’s sammanslagning. Hur den har hanterats i olika länder. – Budget – E-media i bibliotek byggda för tryckta media.
4. BIBSAM:s principer Frågan om vi behöver nya avtalsprinciper för t ex scholarly sharing, kurskompendier med mera diskuterades.
5. Kurser för licensarbetare Vi enades om att bilda en arbetsgrupp för att arrangera en kurs i licensarbete som är skräddarsydd för oss. Gruppen består av Camilla S, Frida F och Charlotte. Frida F berättade om den distanskurs i Informationsjuridik på BHS, som hon går på just nu.
6. Ansvarsbibliotekens verksamhet Ansvarsbibliotekens verksamhet ska bedrivas som vanligt tills beslut fattas om annat, enligt Anders S. t ex. ska vi sluta fleråriga avtal precis som tidigare, om det är fördelaktigt för konsortiet.
7. Konsortiedagen 2009 Vi enades om den 15 oktober. En arbetsgrupp för att planera Konsortiedagen bildades. Den består av Frida J, Inger, Camilla S., någon från KIB och Lilian Förslag till innehåll: Hur finanskrisen påverkat biblioteken Sammanslagningar av lärosäten, exemplet Växjö Kalmar Föredrag om praktiskt licensarbete med inriktning på juridik. Kort visning av KB:s nya webbsidor för avtalsinformation Avtalsinformationen utformad som stoppunkter som man kan besöka efter intresse och som ska bli mer interaktiva än de sedvanliga redovisningarna. Ordföranden för Styrgruppen tillfrågas om hon vill delta ev. med fler deltagare ur gruppen. KB sätter upp en blogg för arbetete med Konsortiedagen och en blogg för licensarbetsgruppen överhuvudtaget. 2008 års konsortiedag utvärderades med hjälp av det webbaserade enkätverkyget
SurveyMonkey, som dock hade omfångsmässiga begränsningar. Niklas erbjöd sig att ansvara för nästa enkät som istället skapas i Episerver och läggs ut på KB:s webb, där licensgruppen har större möjlighet att påverka innehållet. Övrigt Anders kommer att skicka ut sammanställningen/rapporten över licensverksamheten 2008 till gruppen. Diskussion om att eventuellt slå ihop Wiley och Blackwellavtalenredan 2010, dvs. ett år innan Blackwell-avtalet egentligen löper ut. KIB:s och KB:s handläggare beslutade att försöka komma överens sig emellan hur detta ska hanteras och om de inte kommer överens att be styrgruppen ta upp frågan. Open Access avgifter och hur de påverkar licenspriset på tidskrifter är en viktig fråga att tänka på när vi utformar avtalen menar flera i gruppen. Frida J berättade om arbetet med fullmaktsavtaletom ska vara klart till Styrgruppens möte i maj. FTE Frida F har upptäckt att högskoleverkets siffror för 2007 har ändrats och högskoleverket har bekräftat att det stämmer. Christine Lindmark på Kungl. biblioteket följer upp frågan. Växjö och Kalmar upphör att existera och i stället bildas ett nytt lärosäte: Linnéuniversitetet. Vi som handlägger avtal där båda är med bör tänka på hur vi ska hantera detta. Nästa möte blir på KIB preliminärt datum den 28 maj. Därpå ska vi vara i Göteborg den 14 sept.
/Lilian Larsson
2009-03-11